Caesar’s Palace Hotel Restaurant – Sandbar Bar + Grill. Dubai, UAE 2016-2018